Regulaminy, dokumenty, polityka prywatności

REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIU ON-LINE
ORGANIZATOR

 1. Organizatorem szkoleń online jest  Gabinet OKAY Psycholodzy i Terapeuci Maja Pisarek z siedzibą w Legionowie, kod pocztowy: 05-120 przy ulicy Warszawskiej 57, NIP: 536-15-73-808

SZKOLENIA ONLINE

 1. Organizator realizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń on-line.

 1. Aby wziąć udział w szkoleniu on-line, należy wypełnić odpowiedni formularz zapisu na stronie http://okayterapeuci.pl/ oraz dokonać płatności za szkolenie

 1. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista Uczestników w danym terminie szkolenia będzie już zamknięta lub w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby osób, którą przewidział Organizator dla danego szkolenia.

 1. Szkolenie on-line odbywa się za pomocą udostępnionego przez Organizatora  linku do spotkania on-line wykorzystując połączenie internetowe. Uczestnik zobowiązany jest do zapewnienia sobie, we własnym zakresie, dostępu do urządzenia z dostępem do mikrofonu i kamery, za pośrednictwem którego możliwe jest uczestnictwo w szkoleniu on-line, jak również we własnym zakresie zobowiązany jest do zapewnienia sobie dostępu do sieci Internet.

 1. Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa do 4 dni roboczych przed planowaną datą szkolenia, rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z obciążeniem uczestnika pełnymi kosztami udziału w szkoleniu.

 1. Na 3 dni roboczych przez terminem rozpoczęcia szkolenia Organizator prześle do osób, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia.

 1. Organizator udostępni Uczestnikom link do spotkania za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 1 dnia przed datą szkolenia. 

CENY SZKOLEŃ I WARUNKI PŁATNOŚCI 

 1. Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu (z wyłączeniem dostępu do urządzenia i sieci Internet, do których zorganizowania zobowiązany jest każdy z Uczestników we własnym zakresie), materiały szkoleniowe w formie elektronicznej oraz certyfikat uczestnictwa w szkoleniu. 

 1. Ceny szkoleń podane są w złotych polskich w kwotach netto.

 1. Płatności za usługi on-line dokonywane są za pośrednictwem operatora płatności – Przelewy24 – spółka Dialcom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15; 60-327 Poznań) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000306513, NIP: 781-173-38-52.

 1. Po zaksięgowaniu wpływu na konto Organizatora zostanie wystawiona faktura za udział w szkoleniu.

 1. Udostępnienie przez Organizatora, linku do spotkania on-line, możliwe jest wyłącznie w przypadku Uczestników, za których opłata została uiszczona i zaksięgowana na rachunku bankowym Organizatora.

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA – ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 1. W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia nie później niż 4 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z rezygnacją.

 1. W przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Zamawiającego w terminie krótszym niż 4 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia, lub niewzięcie udziału w szkoleniu, Organizatorowi należy się pełne wynagrodzenie, tak jak za należycie wykonane szkolenie, ewentualne wcześniej wpłacone przez Zamawiającego kwoty nie podlegają zwrotowi, a Zamawiający zobowiązani są do zapłaty dostarczonych im po zakończeniu szkolenia faktur VAT, tak jakby wzięli w nim udział. 

 1. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona. 

REKLAMACJE

 1. Każdemu Uczestnikowi szkolenia przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych ze szkoleniem.

 1. Reklamację należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@okayterapeuci.pl  w terminie do 5 dni roboczych od daty zakończenia szkolenia.

 1. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli zostanie ona złożona po przekroczeniu terminu, o którym mowa w pkt. 2.

 1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

 • tytuł i termin szkolenia, wobec którego zgłaszane są zastrzeżenia;

 • szczegółowy opis problemu;

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację

 • (nazwa firmy, imię i nazwisko Uczestnika, adres email, telefon kontaktowy).

 1. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni roboczych od momentu otrzymania jej przez Organizatora.

 1. W przypadku stwierdzenia zasadności złożonej reklamacji Uczestnik może wnioskować o bezpłatny ponowny udział w takim samym szkoleniu lub zwrot całości poniesionych kosztów.

ZMIANY TERMINU SZKOLENIA

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia.

 1. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Organizator zwróci wpłaconą przez Zamawiającego kwotę w całości na numer rachunku bankowego wskazany przez Zamawiającego lub zaproponuje udział w szkoleniu w innym terminie.

 1. Zamawiający zgłaszający Uczestników szkolenia ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie w terminie do 2 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Zmiana powinna nastąpić w takiej samej formie, jak zgłoszenie. 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Gabinet OKAY Psycholodzy i Terapeuci z siedzibą w Legionowie (05-120) przy ul. Warszawskiej 57. 

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej danych w celach marketingowych przez Gabinet OKAY Psycholodzy i Terapeuci. Mam świadomość, że zgoda może być w każdej chwili przeze mnie cofnięta. 

 1. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej www.okayterapeuci.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Gabinet OKAY Psycholodzy i Terapeuci Maja Pisarek z siedzibą w Legionowie, ul. Warszawska 57, w trosce o bezpieczeństwo powierzonych przez Państwa danych osobowych działa w oparciu o akty prawne w zakresie ochrony danych osobowych – w szczególności  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej: RODO).

Wobec powyższego, wypełniając obowiązek wynikający z przepisów RODO, informujemy Państwa o przetwarzaniu danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej: www.okayterapeuci.pl (zwanej dalej: Strona Internetowa), w tym w szczególności o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, jak również o prawach podmiotów danych z tym związanych.

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych oraz właścicielem Strony Internetowej jest Gabinet OKAY Psycholodzy i Terapeuci Maja Pisarek z siedzibą w Legionowie przy ul. Warszwska 57, 05-120 Legionowo, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, CEIDG – prowadzony w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki spis przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, NIP: 5361573808, adres e-mail: biuro@okayterapeuci.pl (zwany dalej jako: Administrator).

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie zgromadzonych danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych, nieuprawnionych oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Ponadto stosuje się do zasad wynikających bezpośrednio z przepisów RODO, tj. Administrator zapewnia, aby dane te były: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane w konkretnych i uzasadnionych celach, były prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane, przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo.

2. Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest każda czynność wykonywana na danych osobowych np.: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego pobierane są od Państwa  następujące dane osobowe:

 1. imię,
 2. nazwisko,
 3. nr telefonu,
 4. adres e-mail.
 • Cel zbierania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przesłanego zapytania w formularzu kontaktowym zamieszczonym na Stronie Internetowej oraz rezerwacji wizyt poprzez Stronę internetową  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3. Podstawa prawna

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest udzielona przez Państwa dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1a RODO). Przetwarzamy Państwa dane osobowe w określonym celu i tylko te dane, które są konieczne do jego osiągnięcia.

Pozostawienie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast stanowi warunek niezbędny do realizacji przedmiotu Państwa zapytania przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego. Odmowa pozostawienia danych będzie równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia Państwu pomocnych informacji oraz brakiem możliwości rezerwacji wizyty poprzez system internatowy.

4. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe udostępnione poprzez formularze kontaktowe przetwarzamy przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie oraz załatwienia sprawy lub cofnięcia Państwa zgody.

5. Odbiorcy danych osobowych

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do realizacji przedmiotu Państwa zapytania przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego, bądź do realizacji obowiązków ciążących na Administratorze. We wskazanym zakresie dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom:

 • osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków,
 • podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych, innym odbiorcom danych np., podmioty świadczące nadzór nad oprogramowaniem, w tym hostingujące stronę internetową.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich.

 • Ochrona danych

Nasza Strona Internetowa oraz znajdujący się na niej formularz jest zaszyfrowany z użyciem protokołu SSL. Dla bezpieczeństwa danych osobowych Administrator korzysta wyłącznie z usług sprawdzonych i oferujących najwyższe standardy bezpieczeństwa firm hostingowych.

 • Profilowanie

Państwa dane osobowe nie są sprzedawane a oraz nie podlegają profilowaniu tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

6. Prawa osób

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

W celu wykonania swoich powyżej wskazanych praw, prosimy o skontaktowanie się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej.

7. Prawo do wniesienia skargi

Gabinet OKAY Psycholodzy,  informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

8. Postanowienia końcowe

Zakres usług i czynności oferowanych za pośrednictwem Strony Internetowej będą w przyszłości rozszerzane. W świetle czego zastrzegamy możliwości wprowadzania bieżących zmian w niniejszym dokumencie. Każdorazowa zmiana będzie ogłaszana za pośrednictwem Strony Internetowej. Polityka Prywatności, w której zostały wprowadzone stosowne modyfikacja będzie oznaczona datą, od której nowa Polityka Prywatności obowiązuje. Niniejszy dokument ma charakter informacyjny.