Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez gabinet OKAY psycholodzy i terapeuci; prowadzonym przez Okay psycholodzy i terapeuci Maja Pisarek; konsultacji psychologicznych oraz sesji terapeutycznych indywidualnych i grupowych.
§ 1
Usługi i jakość świadczenia usług
Terapeuci świadczą usługi w zakresie konsultacji psychologicznych, terapii indywidualnej i grupowej, zajęć wspomagających, pedagogicznych, w trakcie tradycyjnych spotkań  w Legionowie w gabinecie przy ul. Piłsudskiego 4/7.
Terapeuci świadczy usługi zgodnie obowiązującymi w Polsce przepisami prawa w szczególności Ustawą o zawodzie psychologa i Ustawą o ochronie zdrowia psychicznego
Terapeuci w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług, stale podnoszą swoje kwalifikacje w trakcie kursów specjalistycznych oraz studiów kwalifikacyjnych. Dokumenty dotyczące kwalifikacji terapeutów dostępne są do wglądu w gabinecie.
Terapeuci poddają swoją pracę superwizji oraz pracuje w zespole konsultacyjnym.
§ 2
Poufność sesji i dobro klienta
Treść sesji jest poufna i nie będzie ujawniana osobom trzecim ani przez terapeutę ani przez klienta z zastrzeżeniem & 2 pkt.4 i 5
Terapeuci przestrzegają tajemnicy zawodowej psychologa.
Sesja może być zarejestrowana na nośniku danych elektronicznych za obopólną zgodą klienta i terapeutów, w szczególności kiedy nagranie stanowi materiał pomocniczy w terapii.
Terapeuci w trosce o świadczenie wysokiej jakości usług poddają swoją pracę superwizji. W trakcie superwizji terapeuci omawiają kwestie związane z terapią klienta w taki sposób, żeby uniemożliwić superwizorowi jego identyfikację. Superwizor zgodnie z przepisami prawa jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy zawodowej psychologa.
W przypadku kiedy w ocenie terapeuty zdrowie lub życie klienta albo zdrowie lub życie osoby z jego otoczenia jest zagrożone, terapeuta ma prawo powiadomić o tym fakcie wskazane przez klienta osoby. W uzasadnionych przypadkach zagrożenia zdrowia lub życia terapeuci, po przekazaniu takiej informacji klientowi, mają obowiązek powiadomić o tym stosowne służby np.: wezwać pomoc medyczną, policję.
Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia mogą wziąć udział w terapii tylko za zgodą opiekuna prawnego
Terapeuci, mając na względzie dobro klienta, mają prawo przerwać spotkanie, jeśli klient przyjdzie w celu innym niż konsultacja psychologiczna lub sesja terapeutyczna albo klient nie będzie mógł uczestniczyć w spotkaniu z powodu zaburzenia świadomości np.: spożyciu alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość.

§3
Rezerwacja sesji i płatności
Sesje można rezerwować za pośrednictwem kalendarza wizyt na portalu nakiedy.okayterapeuci.pl, przez stronę FB @okay psycholodzy i terapeuci, wysyłając e-mail na adres  albo dzwoniąc/wysyłając sms na numer 608 622 013.
Klient łączy się z terapeutą na własny koszt, w szczególności dotyczy to rozmów telefonicznych, których koszt będzie zgodny z cennikiem operatora klienta.
Za sesję opłaty należy wnosić bezpośrednio u terapeuty w trakcie wizyty lub przelewem na konto.
Realizując płatność przelewem klient  w tytule przelewu podaje datę i godzinę sesji.

Dane do przelewu:
Maja Pisarek
Rachunek: 56 1560 0013 2002 7434 8000 0002
Tytułem: Imię i nazwisko, godzina, dzień i miesiąc spotkania, np.:12:00, 4 czerwca
§ 4
Zmiana i odwoływanie rezerwacji
Za sesję odwołaną przez klienta 24 godziny przed terminem sesji terapeuta nie pobiera opłaty. Jeśli sesja została opłacona z góry terapeuta na wniosek klienta zwraca opłatę na wskazany przez niego numer konta bankowego lub kwota ta, po uzgodnieniu z klientem zostaje zaliczona na poczet kolejnej sesji.
Za sesję odwołaną przez klienta na mniej niż 24 godziny przed terminem sesji lub jeśli klient o swojej nieobecności nie poinformuje terapeuty, terapeuta pobiera opłatę w wysokości 50% ceny sesji. Jeśli klient opłacił spotkanie w pełnej kwocie, to nadwyżka jest zwracana na wniosek klienta na wskazany przez klienta numer konta lub po uzgodnieniu z klientem jest zaliczona na poczet kolejnej sesji.
Jeśli sytuacja odwołania wizyty będzie się powtarzała, terapeuci mogą zablokować możliwość umawiania wizyty online klientowi i każdorazowo decydować o sposobie umawiania i odwoływania wizyty oraz wnoszenia opłaty za nią
§ 5
Dane
Administratorem danych przekazanych w trakcie rezerwacji sesji jest firma Okay Psycholodzy i Terapeuci Maja Pisarek.
 Dane są przekazywane przez klienta dobrowolnie i będą wykorzystywane tylko w celu zrealizowania sesji terapeutycznych.
W procesie rejestracji klient jest zobowiązany do podania adresu e-mail oraz numeru telefonicznego. Terapeuci nie wymagają podawania dodatkowych danych.
Terapeuci chronią przekazane im dane oraz dokładają wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
Terapeuci nie przekazują, nie sprzedają i nie użyczają zgromadzonych danych klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez klienta przepisów prawa albo w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia klienta lub osoby z jego otoczenia.
Klient zapisujący się przez system Nakiedy.pl zgadza się na powierzenie danych na zasadach zawartych w tym systemie.
Podejmując kontakt z terapeutą klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez terapeutów dla celów prowadzenia terapii w szczególności do umawiania wizyt, kontaktu przez e-mail lub telefonicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej
§ 6
Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu
Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania
Klient korzysta z terapii na zasadach i zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
Regulamin może ulec zmianie. Aktualny regulamin jest dostępny na stronie: www.okayterapeuci.pl
W przypadku powstania sporu klient i terapeuta będą dążyli do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 7.04.2019r